Aksyon de Gras La Sirene 2010

Images from an Aksyon de Grace ceremony performed by the new initiates of Hounfo Racine Deesse Dereyale in Santa Cruz, California, in 2010.